Regulament card de fidelitate

Card de fidelitate Groomvet

1. Organizatorul şi regulamentul oficial al programului

1.1. Acest program de fidelitate este organizat şi desfăşurat de S.C. GroomVet SRL, cu sediul în Str. Ceahlăul nr. 16, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J40/4968/2011 cod unic de înregistrare 28377869, denumită în continuare „Organizatorul”.

1.2. Participanţii la programul de fidelitate „Pune lăbuța pe un CADOU” sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament de participare, denumit în continuare „Regulamentul Oficial”.

1.3. Regulamentul Oficial se afla la dispoziţia oricărui participant la Program, pentru consultare, în cabinetul veterinar, cosmetică veterinară, farmacie veterinară și pet-shop GROOMVET, și pe site www.groomvet.ro

2. Definiții

2.1 „Ștampilă în formă de lăbuță” – denumire dată recompensei primite de către clientul ce achiziţionează produse a căror valoare este de cel puţin 15 de lei pe un singur bon fiscal, din cabinetul veterinar, cosmetică veterinară, farmacie veterinară și pet-shop GROOMVET.

2.2 „Card de fidelitate” – cardul pe care se acumuleză ștampile în formă de lăbuțe ce pot fi folosite ulterior de către client pentru cadouri.

2.3 „Cadou” – alegerea unui serviciu medical/de cosmetică pus la dispoziție de către organizator, rezultat din acumularea „Ștampilelor în formă de lăbuță”.

3. Durata programului

3.1. Programul incepe in data de 01.03.2016 şi durează 2 luni de zile, până la 01.05.2016.

3.2. S.C. GROOMVET SRL îşi rezervă dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea Programului. Înştiinţarea referitoare la modificarea sau încetarea Programului va fi afişată cu cel puţin 15 zile înainte de data intrării în vigoare, în cabinetul veterinar, cosmetică veterinară, farmacie veterinară și pet-shop GROOMVET, într-un loc vizibil, şi pe internet la adresa www.groomvet.ro. Programul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

4. Condiții de participare

4.1. Poate fi participant la Program orice persoană fizică ce are domiciliul stabil în România. Nu pot participa la Program persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, fundaţiile, asociaţiile sau alte forme de organizare colectivă.

4.2. Participantul este obligat să completeze citeţ formularul de înscriere, cu date reale. Participantul trebuie să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii în formularul de înscriere. Formularul nesemnat sau conţinând date incomplete nu este valid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea primirii şi activării cardului de fidelitate.

4.3. Cardul de fidelitate se eliberează gratuit şi se activează imediat după înregistrarea şi verificarea formularului de înscriere.

4.4. Participanții pot decide oricând retragerea din Program prin trimiterea unei cereri scrise către organizator. Prin renunţarea la program se anulează toate drepturile legate de card și “Ștampila în formă de labuță”, cadou.

5. Mecanismul programului

5.1. Pentru a fi recompensaţi cu Cadouri, participanții vor trebui să achiziționeze produse din farmacia veterinară și pet-shop GROOMVET.

5.2. Numărul de ștampile în formă de lăbuță acordate pentru cumpărături se pot cumula de pe un singur bon, sau mai multe bonuri fiscale pentru fiecare 15 ron cheltuiți, suma minimă a unui bon fiscal fiind de 15 ron.

5.3. Valoarea curentă a recompensei este de o ștampilă în formă de lăbuță pentru minim 15 ron pe un singur bon fiscal, cheltuiţi pe produse din farmacia veterinară și pet-shop GROOMVET.

5.4. În funcţie de, şi în limita numărului de ștampile în formă de labuță acumulate, titularul poate alege un cadou. Cadourile sunt reprezentate de servicii de cosmetică și de cabinet, și reduceri la servicii de cosmetică și de cabinet. De acestea poate beneficia numai titularul cardului, prin prezentarea cardului şi a actului de identitate în original. Cadourile sunt valabile de la 01.03.2016 – 01.06.2016

5.5. Cardul de fidelitate are valabilitate limitată. Cardul de fidelitate și ștampilele în formă de lăbuță acumulate și neutilizate în perioada valabilității se anulează.

5.6. Utilizarea frauduloasă a cardului de fidelitate duce la anularea acestuia.

5.7. S.C. GROOMVET S.R.L. îşi păstrează dreptul de a anula cardurile sau ștampilele în formă de lăbuță dacă acordarea acestora s-a efectuat datorită unei erori.

5.8. Pentru evitarea oricărui dubiu, orice sfat sau acţiune care este contrară acestor termene şi condiţii nu va avea ca efect modificarea prezentului regulament.

6. Cadou = servicii

6.1. La sfârşitul fiecărui rând a câte 5 ștampile în formă de lăbuță, organizatorul SC GroomVet SRL va emite cadouri în funcție de fiecare rând cu lăbuțe completate, astfel:

6.1.a. Cadou 1, reprezentând completarea cu ștampile în formă de labuță a primului rând de sus consta în alegerea unui serviciu de cosmetică veterinară dintre: tăiat gheare, vidat glande sau curățat urechi.

6.1.b. Cadou 2, reprezentând completarea cu ștampile în formă de labuță a primelor 2 rânduri constă în alegerea unui serviciu dintre: cosmetizare sau reducere de 50% tăiat gheare, vidat glande, curățat urechi (toate aceste servicii).

6.1.c. Cadou 3, reprezentând completarea cu ștampile în formă de labuță a randului 3, adică rândul de jos, consta în alegerea unui serviciu de cabinet veterinar sau cosmetică veterinară dintre: consultație gratuită sau reducere de 50% la Pachetele de înfrumusețare pentru câine sau pentru pisică.

6.2. Numărul de cadouri emise pentru un cont de card variază în funcţie de numărul de ștampile în formă de labuță disponibili în cont la sfârşitul perioadei de colectare.

6.3. Perioda curenta de colectare a ștampilelor în formă de lăbuță este 01.03.2016 – 01.05.2016.

7. Folosirea cardului de fidelitate

7.1. Cardurile, odată dezactivate, nu vor mai fi reactivate. Posesorul cardului respectiv va pierde, de asemenea, dreptul de a beneficia de cadourile acumulate pe card şi orice alte beneficii ataşate cardului.

7.2. În cazul în care cardul este pierdut, furat, uzat sau deteriorat, acesta va putea fi înlocuit gratuit cu un nou card, însă ștampilele acumulate nu vor fi disponibilie pe noul card. Cererea de reemitere a noului card va fi trimisă la adresa de email: contact@groomvet.ro urmând ca după verificarea datelor să se emită un nou card.

7.3. S.C. GROOMVET SRL îşi rezervă dreptul de a refuza folosirea cardurilor devenite ilizibile.

7.4. S.C. GROOMVET SRL este îndreptăţită să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a Programului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea Programului inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a acestuia.

7.5. SC GROOMVET SRL nu poate fi considerată responsabilă pentru pierderile ce rezulta din neglijenţa participanţilor de a păstra în condiţii de siguranţă informaţiile legate de card.

8. Protecţia datelor personale

8.1. Prin semnarea formularului de înscriere, participantul îşi exprimă consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a S.C. GROOMVET SRL, precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform programului de fidelizare GROOMVET, în scopuri statistice, pentru acţiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la S.C. GROOMVET SRL .

8.2. Prelucrarea datelor se va face de către S.C. GROOMVET SRL. în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Notificarea prelucrării acestor date este înregistrată în Registrul de Evidenţă a Notificărilor sub nr. 19124 din 7.03.2011.

8.3. Participantul are drept de acces la date, dreptul de intervenţie şi dreptul de opoziţie asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispoziţiile art.13, 14, 15 din Legea nr. 677/2001. Astfel, orice persoană îşi poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri către S.C.GROOMVET SRL, la sediul său din str. Ceahlaul, nr 16, bl. 84, sc. A, ap. 8, București, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, cerere în care se vor menţiona datele de identificare ale persoanei în cauză, inclusiv adresa de corespondenţă, precum şi datele asupra cărora se solicită intervenţia, motivul justificat şi modul de intervenţie. De asemenea, persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul să solicite, fără nicio justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, datată şi semnată, ca datele cu caracter personal să nu fie prelucrate de S.C. GROOMVET SRL în scop de marketing. SC GROOMVET SRL, în termen de 15 zile de la primirea solicitării conform celor menţionate anterior, va comunica în scris informaţiile solicitate şi, după caz, măsurile luate.

9. Regulamentul oficial

9.1 Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui participant la Program în magazin şi pe site-ul www.groomvet.ro . Pentru informaţii suplimentare, participanţii se pot adresa personalului din magazin.

Prin participarea la acest Program, clienţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

ORGANIZATOR:
S.C. GROOMVET S.R.L.
prin administrator
Bostan Ciprian